Tuwing iniisip natin ang Simbahan, natural at nararapat lamang na isipin ang lokal na parokya sapagkat itinuturing natin ito bilang lokal na simbahan natin. Gayunpaman, ang Simbahan ay higit pa sa parokyang ating kinabibilangan, dahil si Kristo mismo ang nagpapatuloy sa Kanyang Simbahan upang maipahatid sa bawat isa sa atin ang mga biyayang nais Niyang ipagkaloob. Naroroon si Kristo sa Simbahan at sa Kanyang mga ministro. Ang sinumang nag-aakalang si Kristo ay hiwalay at naiiba sa Simbahan ay may maling pag-unawa na Siya ay isang taong kathang-isip, na hindi kailanman nabuhay. Ito ay dahil si Jesus na nagsabi sa atin na “magmahalan kayo” ang Siya ring nagtatag ng aspetong institusyonal ng Simbahan noong Kanyang ipinahayag, “Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking Simbahan” (Mateo 16:18), at “Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo” (Juan 20:21). Kadalasan, mababaw ang ating pananaw sa Simbahan – bilang isa lamang istrukturang gawa ng tao; ngunit napakalinaw na sinabi ng Ikalawang Konseho ng Vatican na tayong lahat ay mga miyembro ng Simbahan, ang “sambayanan ng Diyos.”

Sa Eukaristiya ay nararanasan natin ang pagiging “Simbahang-Bukluran,” na tayong lahat ay nagkakaisa kay Kristo at sa isa’t isa bilang Katawang Mistiko ni Kristo. Noong ipinalangin ni Jesus, “Ama… maging isa nawa silang lahat” (Juan 17:21), una sa lahat, ipinalangin niya ang pagkakaisa ng lahat ng miyembro ng Simbahan. Ipinakita rin ni Jesus sa atin ang isang landas kung saan lahat tayo ay maaaring “maging Simbahan” noong Kanyang sinabi, “Sapagkat saanman may dalawa o higit pa na nagkakatipon sa pangalan ko, naroon ako sa kanilang piling” (Mateo 18:20). Isinulat ni San Buenaventura, “Saanman may dalawa o tatlo na nagkakaisa sa pangalan ni Jesus, naroon ang Simbahan.”

Tungkol dito ay winika ni Chiara Lubich: “Kinagigiliwan namin ang isang kasabihan ni Tertullian: “Saanman may dalawa o tatlo [na nagkakatipon], kahit pa sila ay mga laiko, naroon ang Simbahan.” Oo, sapagkat kadalasan tayo ay isang maliit na grupong tinitipon at idinudugtong – ayon sa batas ng Simbahan – sa kabuuan ng Simbahan ni Kristo. Samakatuwid, kahit na iilan lamang, tayo ay Simbahan, ang buhay na Simbahan sa pamamagitan ng presensya ni Jesus sa ating piling.”

Salin ni John Paul Dominic Yumul mula sa aklat na Called to Be Community
Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.