Ang pagninilay na ito ay kilala sa kanyang kapayakan ng diwa. Tinutulungan tayo ng pagsasabuhay ng buhay ni Maria upang maunawaan ang Diyos bilang Pag-ibig. Kung binigay ng Diyos si Maria sa atin bilang ating ina, magdududa pa ba tayo sa pagmamahal ng Diyos sa atin?

Hindi nagsasawang magmahal ang isang ina kahit sa anak niyang napariwara. Naghihintay siya sa pagbabalik nito kapag ang anak ay lumayo. Wala siyang ibang hangad kundi makita siyang muli, patawarin siya, yakapin siyang muli; dahil sa pagmamahal ng isang ina, ang lahat ay puspos ng halimuyak ng habag.

Ang pagmamahal ng isang ina ay laging nangingibabaw sa madalamhati at mahirap na kalagayan ng kanyang anak. Ang kanyang pagmamahal ay hindi nagmamaliw sa harap ng ano mang pagkaligalig, sa pagkilos man o kaisipan, na pinagdadaanan ng kanyang anak. Dahil nalalampasan ng kanyang pagmamahal, ang lahat ng bagay, hangad nitong pagtakpan ang lahat, pati ang mga pagkakamali.

Kung makikita niyang nasa panganib ang kanyang anak, hindi mag-aatubili ang nanay na isugal ang lahat, kahit pa tumalon sa riles ng tren kung masasagasaan ang anak niya, o sa harap ng malalaking alon kung nanganganib na malunod ang kanyang anak.

Ang pagmamahal ng isang ina ay natural na mas makapangyarihan pa sa kamatayan. Narinig ko ang isang nanay na tumalon sa bintana upang sagipin ang kanyang anak na nahulog mula sa kanyang mga kamay: isang hunghang na pagkilos, desperado masasabi natin, pero nagpapamalas ng kadakilaan ng pagmamahal ng isang ina.

Kung ito ay normal sa pagmamahal ng isang ina, paano pa kaya ang kay Maria, ang makalangit at makataong Ina ng Diyos na nagkatawang-tao at ang ina ng ating mga kaluluwa, ang nanay na walang-kasing katulad, ang halimbawa ng pagiging ina,
at samakatuwid ng pagibig. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, siya’y nakikita bilang “paliwanag” ng Diyos, isang bukas na aklat na nagpapaliwanag kung sino ang Diyos.

Ang pagmamahal ng Diyos ay napakadakila na pinili niyang mamatay ng isang karimarimarim na kamatayan para sa atin. At ginawa niya ito para iligtas tayo, sa pamamagitan ng isang pagmamahal na tulad ng isang nanay na hinahanap lamang ang kapakanan ng kanyang mga anak.

Si Maria, dahil siya ang makalangit na ina, ang nilalang na pinakamalapit na kopya ng Diyos, pinakikita niya ng husto kung sino talaga ang Diyos.

Muli nating buhayin ang pagtitiwala natin sa pagmamahal ni Maria. Maniwala tayo na pinapakita nito na mahal tayo ng Diyos. Tularan natin siya, dahil modelo siya ng bawat Kristiyano, isang diretsong daan patungo sa Diyos.

Chiara Lubich


Essential Writings, p. 136 –137  Mary, “Explanation” of God

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.