Sa pagpapatuloy ng ating serye ng mga pagninilay hango mula sa akdang Tinawag Upang Maging Sambayanan, narito ang ilang mga kaisipan at karanasang naglalahad ng ikalabing –isang punto sa 12 punto ng Espiritwalidad ng Pagkakaisa: Ang Banal na Espiritu.

Ang banal na espirituSinabi ni San Juan Pablo II, “Samu’t sari ang mga landas na nararapat tahakin ng bawat isa sa atin at bawat isa sa ating mga simbahan, ngunit walang siwang sa pagitan ng mga nagkakaisa sa ilalim ng iisang komunyon – ang komunyong araw-araw ay pinalalakas sa piging ng Eukaristikong tinapay at ng Salita ng buhay. Tuwing Linggo, hinihiling sa atin ni Kristong Muling Nabuhay na Siya’y salubunging muli tulad ng pangyayari sa Senakulo, kung saan sa gabi ng “unang araw ng linggo” (Jn. 20:19), Siya’y nagpakita sa Kanyang mga alagad upang “ihinga” sa kanila ang Kanyang Espiritu na nagbibigay-buhay, at upang isugo sila sa dakilang misyon ng pagpapahayag ng Ebanghelyo.

Ang Patriyarkong Ekumenikal ng Constantinople, Athenagoras I ay nagwika rin, “Kapag wala ang Espiritu, ang Diyos ay malayo; si Kristo ay isang tauhan
ng nakaraan; ang Ebanghelyo ay isang patay na liham; ang Simbahan ay isang simpleng organisasyon; ang katungkulan ay panlulupig; ang misyon ay propaganda; ang pagsamba ay hungkag na pagsusumamo; at ang maka-Kristiyanong pag-uugali ay mapang-aliping moralidad. Ngunit sa piling ng Espiritu… si Kristong Muling Nabuhay ay nananahan sa kasalukuyan; ang Ebanghelyo ay lakas at bukal ng buhay; ang Simbahan ay tanda ng komunyon ng Banal na Santatlo; ang katungkulan ay mapagpalayang paglilingkod; ang misyon ay isang Pentecostes; ang liturhiya ay paggunita at pag-asa; at ang gawain ng tao ay kapuri-puri.

Para sa Pagbabahagi:

Pang-araw-araw na pagsusuri ng konsensiya: Ginalang ko ba ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng pakikinig sa Kanyang tinig?
Sa anu-anong paraan nakapagdudulot ng “bagong Pentecostes” sa Simbahan ang Espiritu Santo?

Anu-ano ang mga biyayang kaloob ng Espiritu?

May mga pagkakataon bang kinailangan mo ang mga biyayang kaloob ng Espiritu Santo sa pagsasabuhay ng Salita ng Diyos?

Ano ang ugnayan ng paggalang sa Espiritu Santo at ng pagmamahal sa kapwa?

Karanasan: Ang pagkuha ng lakas upang magmahal

Bilang isang surgical nurse, lagi akong masusi sa paghahanda ng operating room para sa susunod na surgical procedures na gaganapin dito. Ang paghahandang
ito ay isang hamon sapagkat kailangang linisin ang lahat sa silid bago maaaring maghanda para sa susunod na procedure. Para sa akin, ito ay naging pagkakataon upang mahalin ang mga nars na tutulong sa susunod na nakatakdang operasyon. Sa matagal na panahong ito’y aking ginagawa, napansin kong ako lamang ang gumagawa nito. Lahat ng iba’y ipinauubaya ang pagsasaayos ng silid sa ibang tao.

Isang araw, naging nakakapagod ang aming trabaho. Hapung-hapo ang lahat, at ako man ay nagmamadali upang makauwi ng bahay. Habang ako ay naglilinis ng silid para ihanda ito sa operasyon ng susunod na araw, napatigil ako ng ilang sandali. Sinabi ko sa aking sarili, “Bakit ko ba ito dapat gawin kung tila wala namang pakialam ang ibang tao?” Pagkatapos ay naalaala ko ang isang pangungusap sa Ebanghelyo: “Ang Espiritu ay tumutulong din sa ating kahinaan” (Rom 8:26).

Sa sandaling nuanawaan ko ang aking kahinaan, nagdasal ako sa Espiritu Santo upang bigyan ako ng lakas na matapos ang aking gawain. Habang isinasaayos ko ang mga kagamitan, isang nars ang nagsimulang tumulong sa akin, at isa pa, at pagkatapos isa pa!

Sa lalong madaling panahon, lahat ng tao sa operating room ay tumulong upang ihanda ang silid para sa mga procedure ng susunod na araw. Ang lahat ay aming natapos nang may kamangha-manghang bilis, at ako’y nakauwi sa bahay nang maaga. Subalit ang pinakamaganda sa lahat ay nadama ko sa sandaling iyon, sa pamamagitan din ng pagpapatnubay ng Espiritu Santo, na natuklasan namin ang lakas upang mahalin ang isa’t isa. (T.H.)

Isinalin ni John Paul Dominic Yumul mula sa librong Called to Be Community: Making the Church a Home and School of Communion.

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.