Komunyon! Ang Eukaristiya ang nagdadala sa atin sa komunyon kasama ng Diyos at sa komunyon kasama ng isa’t isa. Ito ang sakramento ng pagkakaisa. Ito ang lakas na nagbibigkis sa isang parokya o isang komunidad, at ito rin ang nagsisilbing daan tungo sa kabanalan ng bawat indibidwal. Ang komunitaryong tungkulin at epekto ng Eukaristiya ay humuhubog sa atin upang tayo’y maging Katawan ni Kristo, ang Simbahan.

Paesaggio : Robert Cipollone
Paesaggio : Robert Cipollone

Ang Eukaristiya ay ang kaluluwa, ang sentro ng buhay ng Simbahan.Noong Huling Hapunan si Hesus ay hindi lamang nagdasal para sa pagkakaisa, ngunit sa kanyang pagbibigay sa atin ng Eukaristiya, ipinagkaloob din Niya ang daan sa pagtupad ng pagkakaisa. Sa pamamagitan ng Eukaristiya tayong lahat ay naging kaisa ni Hesus, at samakatuwid, naging kaisa ng bawat isa.Tayo ay nagiging isa pang Hesus.

Ang bawat isa sa atin ay hindi lamang makapagsasabing, “…hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin” (Gal 2:20), kundi sama-sama bilang katawan ni Kristo ay maaari din nating sabihin, “Hindi na tayo ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa atin.”

Mula sa salaysay ng mga pangunahing karanasan ni Chiara Lubich:

Hindi iniutos sa atin ni Jesus na magkaisa; sa halip ay ipinagdasal Niya ang pagkakaisa. Kaya’t kailangan ng isang grasya upang ipagtibay ang pagkakaisang ito. At nakita namin ang grasyang ito sa Eukaristiya, ang buklod ng pagkakaisa…

Kahit hindi namin ito pinag-uusapan, ang mga taong sumasali sa aming grupo ay nagsimulang tumanggap ng Komunyon araw-araw  Hinikayat sila ng Espiritu na tumanggap ng Komunyon arawaraw. Ito ay naroon, ito ang sakramento ng pagkakaisa… Ano ito? Ito’y ganap na pagsasabuhay ng Katawang Mistiko.

Ito ay ang pagiging saksi sa taglay na nating katauhan na ating tinanggap sa pamamagitan ng sakramento ng Binyag, sapagkat isinasanib tayo ng binyag kay Kristo at sa isa’t isa, sa Katawang Mistiko ni Kristo. Subalit kailangan nating gawin ang ating bahagi.

Ginawa ng Binyag ang bahagi nito, at dapat nating gawin ang atin: ang pagsasabuhay sa ganitong paraan, ang pagiging saksi sa katauhang atin nang taglay.1

Kaugnay na Saloobin:
Para sa higit na nakararami, ang “pagbibigay ng sariling buhay” na tinutukoy ni Jesus ay hindi nagagampanan sa pagdanak ng dugo. Ito ay nakakamit sa maraming maliliit na gawain sa pang-araw-araw na buhay, sa pag-aalay ng sarili upang paglingkuran ang iba kabilang ang sinuman na, bunsod ng anumang dahilan, ay nagmimistulang “mas mababa” kaysa sa atin…

Ang maglingkod ay nangangahulugang maging “Eukaristiya” para sa iba – na kilalanin ang ating sarili sa kanila; ang makibahagi sa kanilang kasiyahan at kalungkutan; ang matutong mag-isip gamit ang kanilang isipan; ang makiramdam gamit ang kanilang puso; ang isabuhay ang kanilang buhay; at ang “maglakad na wari suot ang kanilang sapatos,” gaya ng ipinahihiwatig ng isang sawikaing Indiano.2
Cardinal Francis Xavier Van Thuan

Munting Karanasan
Hindi dahil kailangan ko ng pabor
Hindi ko maalaala kung kailan ko natuklasan si Jesus sa Eukaristiya … nagkaroon ako ng malaking pagnanais na matanggap Siya hindi lamang tuwing Linggo ngunit mas madalas pa. Noong isang araw na may pasok sa paaralan at habang ako ay nasa Misa, lumapit sa akin ang pari at tinanong ako kung may pagsusulit ako.

Sa simula ay hindi ko naunawaan ang dahilan ng kanyang pagtatanong, ngunit sinabi ko sa kanya: “Narito ako dahil mahal ko si Jesus, hindi dahil kailangan ko ng pabor!” Paunti-unti, nagsimula akong pumunta sa Misa araw-araw, na parang karaniwang bahagi na ito ng aking araw… Labis ang aking kasiyahan na maging anak ng isang Hari na Siyang puspos na Pag-ibig.

Lubos ang aking pasasalamat para sa regalo ng Eukaristiya, na nagbigay sa akin ng lakas upang magmahal at makiisa sa lahat ng tao sa buong mundo na tumatanggap din sa Kanya.
Marika (Austria)

Ilang Gabay na Tanong para sa Pagninilay
Paano maiuugnay ang pagmamahal ng Diyos sa Eukaristiya? Nababatid ba natin na si Kristo ay pisikal na naroroon sa Eukaristiya? Napag-isipan mo na bang binabago ka ng Eukaristiya at binabago ka nito upang maging isa pang Hesus? Pang-araw-araw na pagsusuri ng konsensiya: Nababatid ko bang ipinahihintulot ng Eukaristiya na tayo’y ipinagbubuklod sa komunyon, kasama ni Hesus at ng ating kapwa?

Isinalin ni John Paul Dominic Yumul mula sa librong “Called to Be Community: Making the Church a Home and School of Communion”.

1 – Focolare Movement India, Spirituality of Unity: The Focolare Movement, Its Way and Life, New City, Mumbai, 2000, p. 10.
2 – Gen 2 Magazine, 2004, Bol. 25, bilang 1-2.

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.