Ang paghahandog kay Hesus sa Templo naman ay isang sandali ng kagalakan para kay Maria, ngunit isa ring sandali ng pagdurusa nang sabihin ni Simeon sa kanya, “At paglalagusan ng isang tabak ang iyong kaluluwa” (Lucas 2:35). Sa pagtahak ng Daan ni Maria, matutuklasan ng sinumang susunod sa kanyang halimbawa na ang pagpapatuloy sa landas na ito ay nangangahulugan din ng pagbigkas ng “Oo” sa krus.

Ang misteryo ni Hesus na ipinako at pinabayaan sa krus ay ipinahahayag bilang pundasyon ng buhay ng pagkakaisa at pakikisama.

Matapos ang pagpapahayag sa kanya ni Simeon, sa pagtakas sa Ehipto ay sumailalim si Maria sa pag-uusig ni Herodes. Kung ito’y ilalapat sa ating kasalukuyang sitwasyon, ang mga nagsisikap magsabuhay ng diwa ng pagbabahaginan at pagkakaisa ay hindi dapat mabahala kapag sila’y makararanas ng pagsalungat o panghuhusga dahil sa kanilang panibagong pag-aangkop sa Ebanghelyo.

Sa halip na huminto ay maaari tayong magpatuloy sa Daan ni Maria sa pamamagitan ng pagmamahal kay Hesus na ipinako at pinabayaan sa krus, Siya na pinakahuwaran ng isang inuusig. Sa paraang ito, si Kristong Muling Nabuhay ay patuloy na magniningning sa ating puso.

Sa buhay ni Maria mayroong yugto kung saan si Hesus ay namalagi sa Jerusalen. Inakala noon nina Maria at Jose na si Hesus ay nawala, at nang Siya’y matagpuan nila sinabi ni Maria, “Anak ko, bakit mo ito ginawa sa amin? Tingnan mo, ang iyong ama at ako ay tigib ng hapis sa paghahanap sa iyo” (Lucas 2:48). Marahil sa ating buhay, pagdaraanan natin ang ganitong uri ng karanasan, kung saan matapos ang ilang taon tila bang naglaho mula sa ating buhay si Hesus. Maaaring maglaho ang kasiglahang naranasan sa simula, at nais nating sabihin kay Hesus, “Bakit Mo ako iniwan?” Pagkatapos, paaalalahanan tayo ni Hesus na ang lahat ng magagandang bagay na ating tinamasa ay nagmula sa grasya ng Diyos, at hindi dahil karapatdapat tayong tanggapin ito. Naranasan ni Maria ang kanyang sariling “gabi” sa pagkawala ni Hesus sa templo, at maaaring kailangan din nating dumaan sa isang natutulad na karanasan.

Matapos nito ay iginugol ni Maria ang maraming taon sa pagiging malapit kay Hesus. Sa Daan ni Maria, kung magpapatuloy tayo sa kanyang landas ay maaaring lumalim ang ating ugnayan kay Hesus sa loob ng maraming taon, habang patuloy nating mararanasan ang mga krus sa ating buhay. Nag-umpisa ang pampublikong buhay ni Hesus, at sinamahan Siya ni Maria sa Kanyang misyon. Sa Daan ni Maria, maaaring makagawa ang presensya
ni Hesus sa ating puso at sa ating piling ng mga bagay tulad ng himala ng pagbabagong-buhay. At maaaring magawa ni Hesus ang iba pang mga bagay sa ating lipunan sa pamamagitan ng Kanyang presensya sa ating kalooban.

Sa mga sandali ng pagpapakasakit at pagkamatay ni Hesus, nanatili si Maria sa paanan ng krus. Bilang inang nagdadalamhati, nakibahagi si Maria sa sandaling naranasan ni Hesus na Siya’y pinabayaan. Sa Daan ni Maria, maaaring pahintulutan ng Diyos ang ilang indibidwal na dumaan sa tinatawag ng mga santo na “gabi ng espiritu,” halimbawa, kapag ipinahihintulot ng Diyos na maranasan nila ang isang malagim na pagsubok ng pagkakawalay sa Diyos, o kapag ang pananampalataya, pag-asa at pagmamahal ay tila naglaho na sa kanilang buhay.

Sa Pentecostes, naroon si Maria sa gitna ng Senakulo (ang silid na pinagtitipunan ni Hesus kasama ang kanyang mga alagad). Pagkatapos ng pagbaba ng Banal na Espiritu, siya ay nagbagong-anyo. Patuloy siyang nagsikap sa kanyang sariling paraan sa pagpapalaganap ng Simbahan.

Sa wakas, iniakyat si Maria sa langit, nang tawagin siya ng Diyos. Ang Daan ni Maria ay natatangi para sa bawat tao. Si Maria ay patuloy na nagsisilbing huwaran para sa atin. Siya ay isang huwaran ng pananampalataya, isang huwaran sa kanyang patuloy na pagtalima sa Diyos, isang huwaran sa kanyang paraan ng palagiang pagsasabuhay ng Salita ng Diyos, at tayo’y kanyang hinihikayat: “Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo” (Juan 2:5).

Siya ay isang huwaran para sa atin upang magpatotoo sa presensya ni Hesus sa ating piling. Siya ay isang huwaran para sa atin ng pagmamahal kay Hesus na ipinako at pinabayaan sa krus. Sa Daan ni Maria, siya ang ating huwaran sa daan patungong kabanalan.

Chiara Lubich
Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.