Hindi madaling maunawaan si Maria baga mat labis siyang minamahal ng marami. Sa isang pu song malayo sa Diyos, mas madaling makatagpo ng pagmamahal para sa kanya kaysa kay Hesus.
Minamahal siya ng lahat.

Ito ay sa dahilang si Maria ay Ina. Kalimitan, ang mga ina’y hindi nauunawaan, lalo na ng kanilang mga maliliit na anak; subalit minamahal sila. Hindi ito bihira — sa katunayan, ito ay pang karaniwan — na kahit ang isang taong walumpung taong gulang ay namamatay na binibigkas ang ka tagang “Nanay.”

Ang ina ay higit na nadarama ng puso kaysa pinag-iisipan. Higit siyang malapit sa tula kaysa pilosopiya sapagkat siya ay lubhang makatotohanan at malalim, malapit sa puso ng tao.

Ganito si Maria, ang Ina ng mga ina. Ang kanyang mga katangian ay hindi mapapantayan ng pinagsama-samang pagmamahal, kabutihan, at awa ng lahat ng mga ina sa mundo. Sa isang paraan, si Hesus ay lu-malabas na mas kasalungat natin. Ang Kanyang mga banal at maringal na pananalita ay ibang-iba sa atin para pagkamalian. Sa katunayan, ang mga ito’y mga tanda ng pagsa-salungat.

Si Maria ay mapayapa tulad ng kalikasan — malinis, matahimik, sariwa, mahinahon, maganda. Ito ang kalikasang malayo sa lungsod — nasa kabundukan, nasa lalawigan, nasa dagat, nasa bughaw o mabituing la ngit. Ito ay malakas, masig la, maayos, hindi nagbabago, matatag, puno ng pag-asa, sapagkat ang buhay na nasa kalikasan ay laging namumukadkad ng kabutihan. Ito ay nagaga yakan ng mahalimuyak na kagandahan ng mga bulaklak at bukas-palad sa saganang bunga nito.

Si Maria ay napakasimple at napakalapit sa atin para “pagnilay-nilayan.”
Pinahahayag siya ng mga malilinis na pu song nagmamahal at sa ganitong paraan pinapahiwatig nila ang pinakamabuti sa kanilang sarili.

Marahan niyang dinadala ang Diyos pa baba sa lupa sa isang nakakiling na kapatagan na mula sa nakalululang taas ng Langit ay papanaog patungo sa di masukat na kaliitan ng tao.
Siya ang Ina ng lahat. Siya lamang ang nakaaalam kung paano bumulong at ngumiti sa kanyang anak sa isang natatanging paraan na — ba gamat maliit — nasisiyahan ito sa kanyang haplos at nakatutugon sa yaong pagmamahal sa pama magitan ng kanyang pagmamahal.

Si Maria ay hindi nauunawaan sapagkat napakalapit niya sa atin. Tinakda siya sa mula’t mula pa na magdala ng mga biyaya — ang mga banal na hiyas ng Anak — sa sangkatauhan.

Naghihintay siya doon malapit sa atin, pala ging umaasa na ating makikilala ang kanyang titig at tatanggapin ang kanyang handog. At kung mayroon mang taong talagang mapa lad na maunawaan siya, pinupuno niya ng ligaya ang mga ito sa kanyang kaharian ng kapayapaan kung saan si Hesus ay Hari at ang Espi ritu Santo ang tibok ng buhay.

Doon, matapos maalis ang ating mga karu mihan at maliwanagan ang kadiliman sa ating kalooban, mapagninilayan natin at kalulugdan ang kanyang presensya sa isang matatawag na paraiso sa loob ng paraiso.

Dito, sikapin nating maging karapatdapat na tawagin sa “kanyang daan” upang hindi tayo mana tiling maliit sa espiritu, na umaasa lang sa iba, nagsusumamo, humihingi at naghahanap ng sari ling interes. Subalit pagkakilala natin sa kanya nang bahagya, maari na natin siyang papurihan.

Chiara Lubich
Facebook Comments

1 COMMENT

  1. This meditation of Chiara was translated into Tagalog by Msgr. Jose C. Abriol, the first to translate the Bible into Tagalog. Abriol was ordained to the priesthood on May 14, 1942. He translated the Holy Bible from the original Hebrew and Greek. Apart from this, he also became the rector of the Manila Cathedral from 1962 to 1975, and at the same time was the chancellor of the Archdiocese of Manila. He was fluent in nine languages, namely Spanish, Latin, Greek, Hebrew, Italian, English, German, and Filipino (Tagalog). He served as a priest for sixty years and died at the age of 85. He is regarded as one of the “great intellectuals of the Philippine Church and the world.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.