Tatapusin natin ang serye ng Pagninilay tungkol kay Maria sa pagtalakay ng Daan ni Maria. Noong 1961, ang mga katagang ito mula sa Bibliya, “Ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong kabanalan” (cf. 1 Thes 4:3), ay pumukaw sa damdamin ni Chiara Lubich.

Ang mga katagang ito ay pagpapahayag ng pagtawag sa lahat sa kabanalan, na isinusulong ng Ikalawang Konsilyong Vaticano. Habang binabasa ni Chiara ang mga sinulat ni Santa Teresa ng Avila, naintindihan niya ang buhay ng isang kaluluwa, tulad ng katawan ng tao, na dumadaan sa iba’t ibang yugto, at may espesyal na katangian.

Namangha siya nang makita niya ang mga kasapi ng Focolare na kahit sila’y nabubuhay sa gitna ng mundo, ay dumadaan sa mga yugtong inilarawan ni Santa Teresa ng Avila. Iminungkahi ni Chiara na si Maria ay hindi lamang huwaran ng kabanalan na maaari nating tingalain sa bawat panahon at mga pangyayari sa buhay, bagkus pinagdaanan din ni Maria ang bawat yugto ng paglalakbay na espirituwal.

Makikita rin natin ang pagtungo natin sa Diyos na sumasalamin sa paglalakbay ni Maria. Ito ay isang maikling buod ng mga yugto sa paglalakbay patungong kabanalan na sumusunod sa mga yugto ng buhay ni Maria. Tinawag ito ni Chiara na Daan ni Maria.

Unang Bahagi

Si Maria ay tunay na Kristiyano at isang huwaran para sa atin. Kung umaayon tayo sa isang espiritwalidad ng pakikipag-isa, ang magkakasunod at iba’t ibang yugto sa buhay ni Maria ay magsisilbing tanglaw at modelo sa ating sariling landas tungo sa kaganapan. Sa tinatawag nating “Daan ni Maria” na mga sandali sa buhay ni Maria, matutuklasan natin ang mga pagkakatulad sa sarili nating paglalakbay patungo sa kabanalan.

Sa Pagpapahayag ng Anghel, binigkas ni Maria ang kanyang “Oo” alinsunod sa plano ng pag-ibig ng Diyos. Sinabi niya, “Maganap nawa sa akin ayon sa iyong sinabi.” Ang buhay ni Maria ay isang patuloy na pagtalima sa Diyos. Sa ating buhay, maaari nating tularan ang kanyang halimbawa sa ating pagbigkas ng “Oo,” nang sa gayon ay mailagay natin ang Diyos sa sentro ng ating buhay.

Isa pang kabanata sa buhay ni Maria ay ang kanyang Pagdalaw kay Santa Isabel. Naglakbay si Maria upang mahalin ang kanyang pinsan at pagsilbihan siya sa kanyang mga pangangailangan. Si Isabel ay naging bukas sa misteryo ng Diyos, kung kaya’t naibahagi sa kanya ni Maria sa pamamagitan ng Magnificat ang pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay.

Si Maria ay itinuturing nating huwaran sa tuwing pinipili natin ang Diyos bilang natatanging mithiin ng ating buhay, at kapag napapagtanto natin na ang pagpili sa Diyos ay kinakailangang isabuhay ng kongkreto sa pamamagitan ng patuloy na pagmamahal at paglilingkod sa ating kapwa. Minsan maaari rin tayong magbahagi ng Mabuting Balita tungkol sa pagkilos ng Diyos sa ating buhay at sa mga karanasan ng pagsasabuhay ng Ebanghelyo.

Sa Pagsilang ni Hesus, si Maria ay pisikal na nagbigay buhay kay Hesus. Sa ating sariling buhay, kapag tayo’y nagmahal at ang pagmamahal na ito ay bumalik sa atin, nailuluwal ng tugunang pagmamahalan ang presensya ni Hesus sa ating piling. “Sapagkat saan man may dalawa o tatlo na nagkakatipon sa aking ngalan, naroon ako kapiling nila” (Mt 18:20). Nagiging tila espiritwal na pagsilang kay Kristo ang ating pagtulad kay Maria.

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.