“Pagkatapos, hiningahan niya
ang mga ito at sinabi sa kanila,
‘Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo.’” (Jn 20:22)

Ang ikatlong persona ng Banal na Santatlo ay tinatawag na Espiritu Santo, at tulad ng Ama at Anak ay taglay ang pambihirang mga katangian. Marahil sumasaisip ang Pentecostes tuwing sinisikap nating ilarawan ang Espiritu Santo na ibinibigay ang Kanyang Sarili sa Simbahan. Nagpakita ang Espiritu sa anyong apoy at ganap Niyang binago ang damdamin ng mga apostol. Sila’y namamanglaw, nagugulumihanan at natatakot, subalit sa pagpanaog ng Espiritu Santo napuspos sila ng sigla at liwanag, at naglaho ang anumang bakas ng takot. Ganoon na lamang ang tindi ng kanilang pananampalataya na handa nilang ibuwis ang kanilang buhay, na mamatay bilang martir nang walang pag-aatubili.

Tunay na nakapagpapabago ng kalooban ang Espiritu Santo sa isang kahanga-hangang paraan, hindi lamang sa mga apostol kundi kahit sa bawat isa sa atin. Subalit nararapat na higit pa nating maunawaan ang Espiritu at matutunan kung paano Siya mapahihintulutang kumilos nang higit pa sa ating buhay.

Ano ang kailangan nating gawin upang pahintulutan ang pagbabagong-loob na dulot ng Espiritu, nang tayo’y maging mga “bagong tao” tulad ng naganap sa Pentecostes?

Ang Espiritu Santo ay ang nagbubuklod sa mga banal na persona, Ama at Anak, at ang buklod ng pagkakaisa ng mga Kristiyano. Sa isang paraan, Siya rin ang buklod ng pagkakaisa ng lahat ng taong may mabubuting kalooban. Ang Espiritu Santo rin ay ang espiritu ng Panginoong muling nabuhay na nasa ating piling tuwing tayo’y nagmamahalan. Kapag si Jesus ay nasa ating piling, madalas nating tinatamasa ang mga bunga ng Espiritu tulad ng kapayapaan, kagalakan at kagandahang-loob.

Maaari tayong maging masugid sa pagsubaybay sa tinig ng Espiritu Santo sa ating puso. Higit nating mapakikinggan ang tinig na ito kapag si Jesus ay nasa ating piling. Ipinangako ni Jesus na isusugo Niya ang Espiritu upang bigyang linaw ang Kanyang mensahe at ipagkaloob sa atin ang lakas para maisabuhay ang Mabuting Balita.

Patuloy na kumikilos ang Espiritu Santo upang maganap ang bagong Pentecostes sa Simbahan. Salamat sa presensya ng Espiritu, higit sa lahat sa panahon ng Ikalawang Konseho ng Vatican at magpahanggang ngayon, lumalim ang ating pag-unawa tungkol
sa Simbahan bilang Simbahan-komunyon.
Salin ni John Paul Dominic Yumul mula sa aklat na Called to Be Community
Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.